Turkish, English translator - NEJLA T.

About NEJLA T. - Turkish, English translator

Add to Favorite Translators

You are viewing the information of the translator named NEJLA, one of the translators of Tek Translation Office. Our translation office offers you the opportunity to choose the translator that best suits the characteristics of your translation. You can review the information on this page and assign your translations in English. You can decide based on details such as the area of expertise of your document and the education and experience of the translator. Additionally, previous translations are also an important criterion. You can also find them in the form of short passages at the bottom of the page according to their areas of expertise.

If you decide to work with this translator, follow these steps: 1- "I Want to Work with This Translator" at the bottom of the page. Click the button. From here you will reach the Send Translation page. 2- When you upload and send your documents from this page, your translation will be sent to them.

If you wish, you can add the translator to your favorite translators list and save it for later. For this you need to be a member. You can become our registered customer from the customer registration page.

Language/Branch/Capacity Information

 • Language Pairs
  • English » Turkish: 30000 characters (4800 Words)
  • Turkish » English: 30000 characters (4800 Words)
 • Fields of Expertise:
  Medical, Technical, Legal, Academic, Commercial, Financial, Literary, Tourism, Website, Social Sciences

Education Information

University: Foreign trade - none | 2000

Job experience

Experience: 26 year(s)

Dörtellet Carrosserie / 1995
Duty: Foreign Trade Partner Dept.

MTGS / 1998
Duty: Import manager

Translator's Sample Translations

 • English » Turkish - Financial Translation (Banking and investment)
  Joint Ventures/ Principal Investment & acquisitions
  Ortak Girişimler/ Anapara Yatırımı ve Şirket alımları
 • English » Turkish - Technical Translation (Industrial automation)
  Lift the valve stem and attached valve plug out of the valve body.
  Vana milini ve ona bağlı olan vana tapasını vana gövdesinden yukarı doğru kaldırın.
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  Trainer opens session about OCs.
  Eğitmen AADKÜ'lere ilişkin oturumu açar.
 • English » Turkish - Commercial Translation (Regulation)
  Includes any products that can be described/observed as an automotive flash lamp that produces high-intensity short-duration light pulses by electric discharge in a gas.
  Gaz içerisinde elektrik deşarjı ile yüksek yoğunluklu ve kısa süreli ışık titreşimi üreten otomobil flaşı olarak tanımlanabilecek/gözlemlenebilecek her tür ürün dahildir.
 • English » Turkish - Financial Translation (Banking and investment)
  Important issues to consider in this respect include not only the nature of the Outside Interest but also issues such as the nature of the position at the bank and the location of where the position is fulfilled (e.g. a RM having an Outside Interest in a farm which has a potential to lead him into conflict with the bank's clients of the same nature).
  Bu bakımdan göz önünde bulundurulacak önemli meselelere yalnızca Dış Menfaatin yapısı değil bankadaki pozisyonun yapısı ve pozisyonun icra edildiği konum (ör. kendisini bankanın benzer yapıda müşterisiyle menfaat çatışmasına sürükleme potansiyeli olan bir çiftlikte bir dış menfaati olan KM) gibi meseleler de dahildir.
 • English » Turkish - Medical Translation (Maternity)
  Planning what information is needed from the woman before making contact ensures the collection of all the information needed by the FE for managing the interaction with the woman contacted and writing out the question in standard form ahead of time ensures the collection of the same information from all women contacted.
  İrtibat kurmadan önce kadından hangi bilgilere ihtiyaç duyulduğunu planlamak, irtibat kurulan kadınla etkileşimin yönetilmesi konusunda SE'nin ihtiyacı olan tüm bilgilerin toplanmasını sağlarken soruların önceden standart biçimde yazılması, aynı bilgilerin tüm kadınlardan toplanmasını sağlar.
 • Turkish » English - Technical Translation (Construction)
  9- Köçe Profili (32018) 10-EPDM Mebran Su Yalıtımı (0.Umm)
  9- Corner Profile (32018) 10-EPDM Mebrane Water Insulation (0.5mm)
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Yemek yeme yeri var mı, uygun mu, yeterli mi ?
  Is there a dining hall, is it suitable, sufficient?
 • Turkish » English - Financial Translation (Financial reports)
  Sermaye Piyasası Kurulunun onayını takiben 21 Ağustos 2013 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında birleşme kararı alınmıştır.
  Following the approval of the Capital Markets Board by fulfilling the necessary legal procedures of the merger and the merger agreement are approved by the general meeting which was held on August 21, 2013.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  Bu tarihten sonra, sözleşmede belirtilen fiyat değişim esasları doğrultusunda navlunlardaki değişimler, artış veya azalış olarak hesaplandığı şekilde nakliye ücretlerine yansıtılacaktır.
  After this date, changes in cost of transportation calculated in line with the guidelines specified in the contract shall be reflected on the transportation prices as increase or decrease.
 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Daha önce aşılanmamış veya aşı serisini tamamlamamış olan 13-26 yaşındaki kişilere catch-up aşılama önerilir.
  Catch-up vaccination is recommended in girls 13-26 year old who have not previously vaccinated or completed the vaccine series.
 • Turkish » English - Medical Translation (Gynecology)
  Fakat söz konusu rahatsızlığın temel nedenlerinin genel olarak bunlar olduğu unutulmamalıdır.
  However, it should not be forgotten that these are the main causes of the aforementioned disease in general.
 • Turkish » English - Commercial Translation (Contracts and reports)
  EP-1 Elektrik Pano (SIEMENS) proje 1 ad
  EP-1 Distribution Switchboard (SIEMENS) project 1 item

I Want To Work With This Translator